Αιτία |  Ιστορία |  Αρχές και μέθοδοι |  Οργάνωση εργοταξίων |  Μηχανολογικό συνεργείο |  Ερευνητικές Εφαρμογές  |  Συνέδρια/ Εκθέσεις | 

    Κατά την εφαρμογή των μελετών στα εργοτάξια της Ακρόπολης, αντιμετωπίζονται θεωρητικά και τεχνικά προβλήματα, για την επίλυση των οποίων εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα είτε εσωτερικά, από το επιστημονικό προσωπικό των έργων, είτε σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους ερευνητικούς φορείς (ενδεικτικά αναφέρονται το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και ο Δημόκριτος). Από τα ζητήματα που τέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας κατά τις επεμβάσεις στα μνημεία της Ακρόπολης, ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα ακόλουθα:

  •     Η αναδιάταξη των αναστηλωμένων περιοχών των μνημείων, με βάση τα νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά τις αποσυναρμολογήσεις.
  •     Η διερεύνηση του συνδυασμού αρχαίων θραυσμάτων και η δημιουργία αρχιτεκτονικών μελών από συνανήκοντα θραύσματα.
  •     Η διερεύνηση της ευστάθειας των in situ ή αναστηλωμένων περιοχών των μνημείων για στατικές και δυναμικές καταπονήσεις.
  •     Η διερεύνηση της δομικής αποκατάστασης αρχιτεκτονικών μελών και η δημιουργία σχετικής υπολογιστικής μεθοδολογίας ανάλογα με την καταπόνηση των μελών.
  •     Η επιλογή των κατάλληλων ανυψωτικών μηχανημάτων για την αποσυναρμολόγηση και ανασυναρμολόγηση αρχιτεκτονικών μελών των μνημείων.
  •     Η δημιουργία πρωτότυπων κατασκευαστικών διατάξεων για την εκτέλεση των εργασιών αναστήλωσης. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αρπάγες ανάρτησης αρχιτεκτονικών μελών, οι τράπεζες συγκόλλησης μεγάλων μαρμάρινων μελών και οι ειδικοί παντογράφοι. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η πρωτότυπη μηχανή λάξευσης των ραβδώσεων των κιόνων από νέο μάρμαρο.


    Η έρευνα για τον καθαρισμό της επιφάνειας των λίθων της δυτικής ζωφόρου του Παρθενώνα. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός πρωτότυπου συστήματος Λέϊζερ, με λειτουργία σε δύο μήκη κύματος και δυνατότητα μεμονωμένης ή και ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών.


    Η διαχείριση και άμεση αξιοποίηση των τεκμηρίων που παράγονται κατά τη διάρκεια των έργων, μέσω μιας ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων.

Στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εφαρμογές και αυτές που σχεδιάζονται για το άμεσο μέλλον, περιλαμβάνονται:

  •     Η ηλεκτρονική παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων και παραμορφώσεων των τειχών της Ακρόπολης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται οι γεωφυσικές διασκοπήσεις με την μέθοδο των ηλεκτρικών τομογραφιών επί του νοτίου τείχους, η ενόργανη καταγραφή και παρακολούθηση των μικρομετακινήσεων τμήματος του νοτίου και του ανατολικού τείχους με διατάξεις οπτικών ινών και η εγκατάσταση γεωδαιτικού σταθμού υψηλής ακριβείας με ενσωματωμένο GPS, για την λήψη μετρήσεων και την παρακολούθηση του τείχους.
  •     Η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για τη δημοσιοποίηση των επεμβάσεων και τη διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης που παράγεται κατά τη διάρκεια των έργων.


Η υψηλή τεχνογνωσία και η πρωτότυπη ερευνητική και επιστημονική μέθοδος που αναπτύχθηκε κατά την πολύχρονη προσπάθεια αναστήλωσης των μνημείων της Ακρόπολης, αποτελεί οδηγό για ανάλογες επεμβάσεις σε μνημεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

2011 ΥΣΜΑ
ΥΣΜΑ
Copyright © ΥΣΜΑ 2011. All rights reserved.
Powered by orbitlab