Μεταφορά γερανού εντός του σηκού του παρθενώνα

Η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό για την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΗΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ.

Συνημμένα τα τεύχη και τα σχετικά έγγραφα:

 ΓΕΡΑΝΟΙ-  ΣΥΝΟΠΤ.  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τεχνικές προδιαγραφές

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦ.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΥΔ.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σχέδιο σύμβασης

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΕΓΓΥΗΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I Πίνακας συμμόρφωσης